Asystent studenta/doktora niepełnosprawnego

Wszyscy studenci/doktoranci posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego.

Do zadań asystenta należy m.in:
– pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uniwersytetu,
– sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
– wspieranie studenta/doktoranta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Decyzję o przyznaniu asystenta podejmuje Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszej kolejności wniosek (wraz z kserokopią orzeczenia) należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który po zaopiniowaniu, przekazuje go do ostatecznej decyzji Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Biura Pełnomocnika aktualny plan zajęć oraz w miarę możliwości wskazać studenta, który będzie pełnił rolę asystenta lub zwrócić się z prośbą o pomoc w znalezieniu asystenta do Pełnomocnika.

 Wniosek o przyznanie asystenta

Harmonogram wykonanych czynności-dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Informacja udostępniona dzięki stronie Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Autor admin