Tłumacz migowy

Każdy student/doktorant niesłyszący/niedosłyszący może skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. 
Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który po zaopiniowaniu, przekazuje go do ostatecznej decyzji Prorektorowi ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskujący powinien dostarczyć do Biura Pełnomocnika aktualny plan zajęć.

Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:
•    tłumaczenie na wniosek studenta treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów na język migowy;
•    tłumaczenia treści przekazywanych podczas konsultacji, egzaminów i zaliczeń;
•    pracę indywidualną z niepełnosprawnym studentem, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń  podczas wizyt w dziekanacie, bibliotece itp.

Wniosek o przyznanie tłumacza migowego

Harmonogram wykonanych czynności-dla tłumacza migowego

 

Informacja udostępniona dzięki stronie Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Autor admin